Thông báo số 53/TB-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan UBND xã

 10:34 10/10/2018

Thông báo số 53/TB-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan UBND xã

Thông báo
GIấy mời