Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2018 và một số văn bản liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2018 và một số văn bản liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Công văn số 63/CV-UBND về việc bình xét, chọn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh

Công văn số 63/CV-UBND về việc bình xét, chọn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh

Báo cáo số 102/BC-UBND về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018

Báo cáo số 102/BC-UBND về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018

Tờ trình số 55/TTr-UBND về việc xin ý kiến chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Tân Hợp

Tờ trình số 55/TTr-UBND về việc xin ý kiến chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Tân Hợp

Báo cáo số 101/BC-UBND về việc rà soát điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn xã Tân Hợp

Báo cáo số 101/BC-UBND về việc rà soát điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn xã Tân Hợp

Kế hoạch số 69/KH/UBND về việc Tổ chức Tết Trung thu

Kế hoạch số 69/KH/UBND về việc Tổ chức Tết Trung thu

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc Thành lập BCĐ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019 xã Tân Hợp

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc Thành lập BCĐ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019 xã Tân Hợp

Tờ trình về việc tặng quà cho hộ nghèo, hộ đau ốm đột xuất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tờ trình về việc tặng quà cho hộ nghèo, hộ đau ốm đột xuất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công văn số 60/UBND-VP ngày 23/8/2018 về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón

Công văn số 60/UBND-VP ngày 23/8/2018 về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón

Công văn số 59/UBND-GTTL về việc báo cáo số liệu hiện trạng hạ tầng giao thông nông thôn

Công văn số 59/UBND-GTTL về việc báo cáo số liệu hiện trạng hạ tầng giao thông nông thôn

Báo cáo số 90/BC-UBND về việc rà soát diện tích cây trồng đăng ký vùng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp

Báo cáo số 90/BC-UBND về việc rà soát diện tích cây trồng đăng ký vùng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp

MẪU THANH TOÁN MỚI

MẪU THANH TOÁN MỚI

Công văn số 57/UBND-TP về việc phân công phụ trách các tiêu chí TCPL

Công văn số 57/UBND-TP về việc phân công phụ trách các tiêu chí TCPL

Thông báo số 32/TB-UBND về việc báo cáo danh sách dân di cư tự do và kết hôn không giá thú

Thông báo số 32/TB-UBND về việc báo cáo danh sách dân di cư tự do và kết hôn không giá thú

Tờ trình về việc phân bổ giống cây phân tán

Tờ trình về việc phân bổ giống cây phân tán

Giấy mời số 03/GM-UBND về việc giải tỏa hành lang đường điện

Giấy mời số 03/GM-UBND về việc giải tỏa hành lang đường điện

Thông báo lịch làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh ngày 09/8/2018

Thông báo lịch làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh ngày 09/8/2018

Giấy mời làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh ngày 09/8/2018

Số 02/GM-UBND làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh ngày 09/8/2018

Thông báo
GIấy mời