Lịch làm việc từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai 26/11/2018 Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00: Đánh giá kiểm điểm Đảng viên năm 2018 Đ/c: Sương, Hằng, Huệ Chi bộ Trạm Y tế
Thứ Ba
27/11/2018
Sáng - 07h30: Tập huấn lập bảng kê hộ TĐT Dân số và nhà ở năm 2018 (1 ngày) Đ/c: Sương, Duy, Liễu, Ly, Hạnh(TN), An (ND), Nhân Hội trường UBMTTQVN huyện
- Tham dự hội nghị tại Tỉnh Đ/c: Vinh TP Đông Hà
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
28/11/2018
Sáng - Tập huấn nghiệm vụ tại tỉnh Đ/c: Hòa Tp. Đông Hà
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
29/11/2018
Sáng - 08h00: Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và chấm điểm đối với 06 chức danh thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý CB, CC ủy ban
 
Hội trường UBND xã
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
30/11/2018
 
Sáng - 07h30: Tham gia xét xử tại tòa án Đ/c: Trung Tòa án huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    

Thông báo
GIấy mời