LỊCH TRỰC DICH COVID-19 TỪ NGÀY 01-15/4/2020

Tải về
 
Số TT Thời gian Lãnh đạo HĐND và UBND xã Cán bộ, công chức
1 Ngày
01,03/4/2020
(Thứ 4, 6)
- Đ/c: Trần Vinh, CT.UBND xã
- Đ/c: Lê Quang Thương PCT.HĐND xã
- Nguyễn Ngọc Dũng, VP-TK
- Nguyễn Lệ Hằng, TP-HT
- Lê Thị Kim Anh, VHXH
- Nguyễn  Phương Duy, ĐC-XD
2 Ngày
06-08/4/2020
(Thứ 2, 3, 4)
- Đ/c: Lê Thanh Trung, PCT.UBND xã
- Đ/c: Võ Viết Sinh, CT.HĐND xã.
- Nguyễn Ngọc Dũng, VP-TK
- Nguyễn Sơn, TP-HT
- Nguyễn Hoàng Sơn, VHTT
- Nguyễn Văn Hòa, ĐC-XD
3 Ngày
09-10/4/2020
(Thứ 5, 6)
- Đ/c: Trần Vinh, CT.UBND xã
- Đ/c: Lê Quang Thương PCT.HĐND xã
- Nguyễn Đình Tuấn, VP-TK
- Nguyễn Lệ Hằng, TP-HT
- Lê Thị Kim Anh, VHXH
- Nguyễn  Phương Duy, ĐC-XD
4 Ngày
13-14/4/2020
(Thứ 2, 3)
- Đ/c: Lê Thanh Trung, PCT.UBND xã
- Đ/c: Võ Viết Sinh, CT.HĐND xã.
- Nguyễn Đình Tuấn, VP-TK
- Nguyễn Sơn, TP-HT
- Nguyễn Hoàng Sơn, VHTT
- Nguyễn Văn Hòa, ĐC-XD
5 Ngày
15/4/2020
(Thứ 4)
- Đ/c: Trần Vinh, CT.UBND xã
- Đ/c: Lê Quang Thương PCT.HĐND xã
- Nguyễn Đình Tuấn, VP-TK
- Nguyễn Lệ Hằng, TP-HT
- Lê Thị Kim Anh, VHXH
- Nguyễn  Phương Duy, ĐC-XD

Thông báo
GIấy mời