Tổ chức bộ máy

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Võ Viết Sinh Bí thư Đảng ủy 0986209180
02 Trần Vinh Phó BT Đảng ủy - CT UBND 0979880793
03 Nguyễn Thái Bình Phó bí thư TT Đảng ủy 0969028722
04 Lê Thanh Trung Phó chủ tịch UBND 0974302333
05 Lê Quang Thương Phó CT HĐND 0987038422
06 Nguyễn Quang Xuân CT UBMTTQVN xã 0977983889
07 Văn Viết Chương Chỉ huy trưởng Quân sự 0979483282
08 Nguyễn Đình Tuấn  Công chức Văn phòng -Thống kê (tổng hợp) 0977379197
09 Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng Công an 0988019133
10 Nguyễn Hoàng Sơn Công chức VHTT (TTTT-TDTT) 0905880148
11 Nguyễn Văn Hòa Công chức Địa chính – Xây dựng 0905080646
12 Nguyễn Phương Duy Công chức Địa chính – Xây dựng 0967309777
13 Nguyễn Thị Huệ Công chức Tài chính-Kế toán 0962588429
14 Lê Thị Kim Anh Công chức VHXH - TBXH 0973882234
15 Nguyễn Sơn Công chức Tư  pháp-Hộ tịch 0905868018
16 Nguyễn Quốc Tuấn Công chức Văn phòng – Thống kê (Văn phòng Đảng ủy) 01277888345
17 Nguyễn Lệ Hằng Công chức Tư  pháp-Hộ tịch 0984330555
18 Trần Thị Sương Công chức Văn phòng –Thống kê 0962664372
19 Cao Công Binh CT CCB 0916166871
20 Lê Thị Mỹ Hạnh CT Hội LHPN 0977245046
21 Nguyễn Thị Phương Mai CT Hội Nông dân 0973657333
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Võ Viết Sinh Bí thư Đảng ủy 0986209180
02 Trần Vinh Phó BT Đảng ủy - CT UBND 0979880793
03 Nguyễn Thái Bình Phó bí thư TT Đảng ủy 0969028722
04 Lê Thanh Trung Phó chủ tịch UBND 0974302333
05 Lê Quang Thương Phó CT HĐND 0987038422
06 Nguyễn Quang Xuân CT UBMTTQVN xã 0977983889
07 Văn Viết Chương Chỉ huy trưởng Quân sự 0979483282
08 Nguyễn Đình Tuấn  Công chức Văn phòng -Thống kê (tổng hợp) 0977379197
09 Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng Công an 0988019133
10 Nguyễn Hoàng Sơn Công chức VHTT (TTTT-TDTT) 0905880148
11 Nguyễn Văn Hòa Công chức Địa chính – Xây dựng 0905080646
12 Nguyễn Phương Duy Công chức Địa chính – Xây dựng 0967309777
13 Nguyễn Thị Huệ Công chức Tài chính-Kế toán 0962588429
14 Lê Thị Kim Anh Công chức VHXH - TBXH 0973882234
15 Nguyễn Sơn Công chức Tư  pháp-Hộ tịch 0905868018
16 Nguyễn Quốc Tuấn Công chức Văn phòng – Thống kê (Văn phòng Đảng ủy) 01277888345
17 Nguyễn Lệ Hằng Công chức Tư  pháp-Hộ tịch 0984330555
18 Trần Thị Sương Công chức Văn phòng –Thống kê 0962664372
19 Cao Công Binh CT CCB 0916166871
20 Lê Thị Mỹ Hạnh CT Hội LHPN 0977245046
21 Nguyễn Thị Phương Mai CT Hội Nông dân 0973657333
22 Lê Trung Nhân Bí thư Đoàn TNCSHCM xã 0987672942

Thông báo
GIấy mời